اهمیت نماز جمعه :

درروایات معصومین (ع) برای برپاداشتن نماز جمعه وشرکت در آن بسیار سفارش شده است .

امیرالمؤمنین علی(ع) به نقل از رسول خدا(ص) می فرمایند :

هنگامی که روز جمعه فرا رسد ،شیطانها بامدادان پرچم هایشان رابرداشته به سوی بازارها می روند ومردم را هدف قرار داده موانعی برای آنان ایجاد می کنند ودرنتیجه آنان را از رفتن به نماز جمعه باز می دارند .

 امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

 هماناخداوند مؤمنان رابه وسیله نماز جمعه گرامی داشت ورسول خدا ،آن رابرای مؤمنان بشارت وبرای منافقان وسیله سرزنش ونکوهش قرار داد  

پس خوشا به حال شما مؤمنان ونماز گزاران جمعه که خداوند شما رابانماز جمعه گرامی داشت وتوفیق شرکت در آن را که ثوابش معادل ثواب حج است به شما عطا ء نمود. باشد که دیگر برادران وخواهران مسلمان نیز به این توفیق دست یابند .