رسول خدا(ص)فرمودند :

بهترین مردم، کسی است که بیش از همه

به آنان سود برساند.

بهترین شما، کسی است که دیگران به

خیرش امیدوار و ازشرش درامان باشند.

بهترین شما ،کسی است که چون

گرفتارگناه شود توبه کند.

بهترین ازدواج ها، آن است که ساده تر و

آسان تر باشد.

بهترین مؤمنان،قناعت ورزان و بدترین

آنهاطمع کاران هستند.

بهترین صدقه ،ایجاد صلح و آشتی درمیان

مردم است.

بهترین شما ،کسی است که قرآن را یاد

بگیرد و به دیگران بیاموزد.

بهترین عبادت ها، آن است که پنهان

باشد.