امام هادی (ع) :کسی که از خدا اطاعت می

کند،از خشم مردم باکی ندارد.