وجوب خطبه درنماز جمعه :

حضرت امام رضا(ع)درپاسخ کسی که پرسید: چرا درنماز جمعه خطبه واجب است؟فرمودند :زیرا جمعه زمان حضور همه است و خداوند خواسته برای امام،وسیله ای باشد که مردم راپنددهدوبه اطاعت خداتشویق نماید و آنان را ازمصالح دین ودنیایشان آگاه سازدوبه آنان ازرویدادهای جامعه درزمان ومکانهای مختلف که سودوزیانی داردخبردهد . 

ودرجای دیگر می فرمایند :دوخطبه درنمازجمعه واجب شده تایکی درحمد وستایش خدای متعال وتمجیدوتقدیس اوباشدودیگری برای بیان نیازهاومشکلات وبیم دادن ودعا وفرمان به مصالح ونهی ازمفاسد .                  ( وسائل الشیعه ج5)