قابل توجه همگان بخصوص کارگزاران و مسؤلان کشور :

دستور امیرالمؤمنین علی(ع)به

فرماندارانش :

قلم را نازک کنید

وسطرهارانزدیک به هم

بنویسید و کلمات زاید را بیندازید

وبیشتر توجهتان به معنا باشد

واز زیاده روی بپرهیزید که اموال

مسلمانان تاب زیاده روی

(درهزینه ها) راندارد.