این گل زیبا را عیدانه هدیه می کنم به  

همه  عاشقان امامت و ولایت.مبارک باشد