مقام معظم رهبری،امام خامنه ای :

دولت امریکا امروز درچشم ملت

ایران،منفورترین دولت

هابعدازدولت غاصب

صهیونیستی است.