امام خامنه ای :

امریکاو استکبار جهانی همچنان

در فکراین هستندکه سلطه ی

خودشان را به هرشکلی که

بتوانند،به این ملت برگردانند.