امام خمینی :

ما به وظیفه مان عمل می

کنیم،وخدای تبارک وتعالی ازما

بیشتر ازآنچه قدرت داریم نمی

خواهد.