نمازجمعه کلاس تربیت وتهذیب،ذکروتوجه به خدا،پیوندمخلوق باخالق،آرامش دلهای ناآرام،عبادت وتقوا وایثارو معنویت است .

نمازجمعه محل اجتماع خوبان امت،مستحکم ترین سنگردفاع ازاسلام،صحنه نمایش قدرت،غزت،افتخاروعظمت مسلمین،مایه یأس وناامیدی کفارومنافقان،میدان دفاع ازارزشهاوصف جدایی حاضران درصحنه ازبی تفاوتان وبی دردان است.

حضرت امام خمینی (ره)می فرمایند:

نمازجمعه ازبزرگترین عنایات حق تعالی برجمهوری اسلامی ایران است .     « التماس دعا »