امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) :

 

فرصت همچون ابر می گذرد

،پس فرصت های خوب را

غنیمت شمارید .