پیامبر اعظم(ص) فرمودند :

هرکس غذای بیمار رابه او

بخوراند،خداوند ازمیوه های

بهشتی به او بخوراند .

با خواندن این حدیث شریف به یاد کسی افتادم که می گفت :بیش از بیست سال است با دستم به مادر پیر وبیمارم غذا می خورانم واو را تمیز کرده وحمام می برم وخودم اورا که قادر به حرکت نیست جابجا می کنم ودراین مدت یک بار هم ناراحت نشده ام وراضی به رضای خدا هستم ودلم خوش است که مادرم پیوسته دعایم می کندوبعضاً برایم عصبانی می شود ومن سکوت کرده ،برایش می خندم واز او می خواهم که مرا ببخشد!!!