هرقدر می توانی شاد زندگی

کن وهرگزفکرهای بیهوده را به

مغزت راه نده.

لبخند زدن تو برروی

برادرانت،برای تو صدقه است.

هر روز صبح خوشحال و خندان

پا به دنیا بگذارید.