سلام دوستان خوبم دقت کنید:

پنج عامل علت بدبختی ابلیس

بود :

به گناه اقرار نکرد.

از کرده اش پشیمان نشد.

خود را ملامت نکرد.

تصمیم به توبه نگرفت .

از رحمت خدا نا امید شد.

پس بیاییم ما:

اگر گناه کردیم،به آن اقرار کنیم.

ازکرده ی زشت خود پشیمان شویم .

درصورت گناه کردن ،خودرا ملامت کنیم .

درصورت گناه کردن،توبه کنیم .

هرگز از رحمت خدا نا امید نشویم.