ساعت شش عصر روز جمعه بود درابتدای ورودی شهر جهت انجام کاری خودروی خودراپارک کرده بودم .بعدازانجام کارهایم نزد ماشین آمدم تاسوارشوم خیابان تقریبا خلوت بود ناگهان دیدم یک ماشین پراید سفید رنگ باسه سرنشین جلوی من توقف کردند .عقب ماشین یک خانم جوان باظاهری نامناسب نشسته بود ویک جوان باظاهری آراسته پشت فرمان ویک جوان دیگر باقیافه توپر وکمی تیره درکنار او نشسته بود .همین جوان توپر کنار راننده با زبان عربی به من گفت آقا شما زبان عربی بلد هستید ؟من هم که کمی بازبان عربی آشنایی داشتم گفتم کمی بلد هستم ،اواز من پرسید صرافی کجاست؟ من گفتم امروز جمعه است وهمه جا تعطیل است ،راننده جوان به زبان فارسی ولحن کاملا تهرانی گفت آقا این دونفر مسافرهستند شما به عربی به آنها بگویید که کرایه شما نفری 5000 تومان می شود دراین موقع مرد عرب یک هزارتومانی ایرانی وتعدادزیادی دلار ازجیبش درآورد ومقابل من گرفت وگفت توضیح بده ازمن چقدر می خواهد من هم درمقابل او پولهایش رانگاه کردم وبادستم توضیح دادم .راننده به من گفت تو اگرپول داری یا تراول داری به اونشان بده وحالی اش کن ،من که تازه از عابر بانک 200 هزار تومان پول گرفته بودم  ومبلغی هم درجیب داشتم همه را درآوردم ودرجلوی اوتوضیح دادم او هم درمقابل من پول های مرا دست زد وشمرد من هم بعدازآن پول هایم را بدون شمارش در جیبم گذاشتم ،دلم برای آنهاسوخت خیلی می خواستم به آنها که از کشور دیگری به میهن عزیزم آمده بودند کمک کنم ،اما غافل از اینکه آنها آدم های شیطان صفت بودند که باروشهای مختلف شیطانی دست به دزدی وغارت وخیانت می زدند ،مرد عرب به من گفت فهمیدم فهمیدم وازمن تشکر کردو به راننده گفت حرکت کن ،اوهم حرکت کردورفت ومن هم خوشحال ازاینکه بندگان خدارا کمی راهنمایی کردم .این موضوع رادرجایی برای دو نفر از دوستانم تعریف کردم ،آنها به من گفتند پول هایت راشمردی؟گفتم نه !گفتند آنها حتما یا پول تورا عوض کردند یادزدیدند گفتم غیرممکن است چون درست درمقابل من این کارها وتوضیحات انجام گرفت ومن حتی لحظه ای به اطراف هم توجهی نکردم ،بااصرار دوستانم پول هارا در آوردم وباحیرت وتعجب فراوان به نیت شوم آنها پی بردم .آنها 2برگ 50هزار تومانی و4برگ 5هزارتومانی یعنی جمعا 120هزار تومان مرادر مقابل چشمم دزدیدند بدون اینکه من متوجه بشوم .ازخوانندگان عزیز  می خواهم  که مواظب ترفندهای افراد شرور خصوصا غیر بومی باشند تا  دچار مشکلاتی نظیر من نگردند ، همیشه سلامت باشید ونظر بدید در مقابل چنین ترفند هایی چه باید کرد ؟              «  تجربه یک معلم »