پیامبر گرامی (ص)     باهمه مهربان بود 

بابچه ها بزرگها        همدل وهم زبان بود

وقتی میان کوچه      به کودکی می رسید

باصورت شکفته      سلام می کردمی خندید

گل پسرعزیزم       غنچه خوشبو سلام !

دخترک تمیزم        نوگل خوشرو،سلام

سلام های لطیفش          مثل عسل شیرین بود

بین همه سلام ها            همیشه بهترین بود

 روی گل بچه ها    یکی یکی وامی شد

کوچه زیبایشان      باغچه گل ها می شد.

            (سید محمد مهاجرانی)