ذکر روز سه شنبه :


                        یا الرحم الراحمین  

               یا الرحم الراحمین

               یا الرحم الراحمین  

                                            (100 مرتبه)  

                                            التماس دعا