سلام دوستان عزیز،بفرمایید، ذکر

زیر مربوط به کدام روز است ؟

 

 

            یا حی  یا قیوم