بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

باز این چه نوحه و  چه عزا و  چه ماتم  است