سلام برشما برادران و خواهران

با ایمان:

از شما می خواهم امشب برای

شادی روح مطهر آیت الله

مهدوی کنی(ره)

دو رکعت نماز شب اول قبر

حتماً نیت کنید وبخوانید.التماس

دعا.

خدایا!مرگ مارا راحتی ما وقبر

مارا مایه آرامش مان قرار بده

(آمین)