یافاطمه،ای منشاءخیروبرکات     مهرتو بود قبولی صوم و صلات

 

فرموده نبی،خداگناهش بخشد    هرکس که برای توفرستدصلوات

                               

                                          «  صلوات»