آیا مدیر سایت پرشین بلاگ نمی

دانند سایتشان دچار اشکال

شده است ؟

چرا در جهت رفع اشکال و

نارسایی آن اقدام نمی کننند ؟

آیا نمی دانند همه و بلاگی ها از

آنان ناراضی هستند؟

همه ما منتظر رفع سریعتر

نواقصات از سایت پرشین بلاگ

مانده ایم .