سلام برتو که کشتی بان خوبی برای انقلاب هستی .

سلام برتو که جانشین خوبی برای رهبرکبیر انقلاب هستی

درود وسلام خدا بر تو باد که آبرو وعزت برای اسلام کسب

کردی.