تاسوعا،تجلی عشق ووفاداری

وعبودیت است .

عاشورا،منادی آزادی وآزادگی

بشریت است .