این خون سید الشهدا(ع)است

 

 

که خونهای همه ملتهای

اسلامی

را به جوش می آورد .

 

                           {امام خمینی (ره) }