ای اهل حرم میروعلمدارنیامد...

 

   علمدارنیامد ! سپهدارنیامد !