رسول خدا(ص) فرمودند :

 

   در هرکاری باید نیتی داشته

باشی،حتی در خوردن وخوابیدن

این نیت است که به عمل وکار هر کسی جهت می دهدو هدف انجام آن کار را مشخص می کند،پس در هر کاری نیت لازم است تا معین شود کار برای چه منظوری صورت گرفته است.یاد بیاورید که: در جنگی ،یکی از سربازان اسلام برای جمع آوری غنائم (ظاهراً الاغ بود ) حرکت می کرد که ناگهان دشمن تیری انداخت و به او اصابت کرده و بر زمین زد.وقتی خبر به رسول خدا(ص) رسید، فرمودند: او در راه الاع کشته شد نه در راه خدا.