امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) فرمودند :

پایداری زندگی به برنامه ریزی

درست و وسیله رسیدن به آن،

مدیریت صحیح است .