شما برای دیدن دشت شقایق دعوت می شوید، بازدید به رسم میهمانی برای همه رایگان است .هرکس تشخیص دهد این دشت شقایق کجاست ؟ جایزه ویژه دارد.