باور می کنید !:

اگرجلوی اشتباهات خود را

نگیرید،آنها جلوی شمارا خواهند

گرفت ،پس همواره درپی اصلاح

اشتباهات خود باشیم وازتکرار

آن جلو گیری کنیم .

شما امروز چند اشتباه کردی ؟ آیا تصمیم بر اصلاح آن گرفتی ؟