شما خودتان را درست کنید

،کشورتان درست می شود.

                      «  امام خمینی (ره)  »