امید برای بشر مانند بال برای

فرشتگان است .

 

بدبخت ترین مردم کسی است

که روح ناامیدی دارد.