بهترین انتقام ما فراموشی

وبخشش است .

 

 

کسی جز شما نمی تواند ارزش

واقعی شمارا تعیین کند .

این را باورکنید.