امیرالمؤمنین علی (ع) می فرمایند :

هرکس پند نپذیرد ،ازرسوایی در امان نباشد .  فرصت همچون ابر می گذرد ،پس فرصت های خوب را غنیمت شمارید . نیکی به پدر ومادر بزرگترین فریضه است .  خوشرویی،  احسانی بی هزینه است .  آشتی دادن میان مردم ،ازهرنماز وروزه ای با ارزشتر است بهترین وسیله وراه نجات ،خودداری از خشم وغضب است . هرروزی که در آن نافرمانی خدا نشود ،عید است .   خوشا به حال کسی که به یاد معاد بود وبرای حساب کار کرد .