امام خمینی (ره) :     مطهری فرزندی عزیز برای من وپشتوانه ای محکم برای حوزه های دینی وعلمی وخدمتگزاری سودمند برای ملت وکشور بود .

 

مقام معظم رهبری :   من خودم را شاگرد آقای مطهری می دانم البته بنده پیش استاد مطهری درس نخوانده ام،اما یکی از عناصری که فکر اسلامی من راپایه گذاری کرده است ،سخنرانی های آقای مطهری است .

شهید مطهری :   من به جوانان وطرفداران اسلام هشدار می دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی ،جلوگیری ازابراز عقیده دیگران است .ازاسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد وآن علم است وآزادی دادن به افکار مخالف ومواجهه صریح وروشن با آنها .

آیة الله هاشمی رفسنجانی :   حضور شهید مطهری دراین مقطع به عنوان یکی از چهره های معتبر مثل یک تیرسه شعبه ،ازسه جهت برعلیه دشمنان بود .

آیة الله مصباح یزدی :  شهید مطهری نقش اساسی درگسترش فلسفه اسلامی داشت .