مقام معظم رهبری :

 

                                                بسیج

 

برای جوانان شور آفرین ،


برای دوستان امید آفرین


وبرای دشمنان بیم آفرین است .