_  خودتان رامحترم وعزیز بدانید ،تاپیش همگان عزیز بمانید .

  

_  هرکس درکارهایش مشورت کند،دچارتباهی نمی شود .

 

__فرشتگان پیش دانش آموزان فروتن می باشند .

 

__ محبوبترین اعمال درنزدخداوندمتعال ،شادکردن دل مؤمن است

 

__اعتدال غذای دانایان است ،پس ازشاهراه اعتدال بیرون نروید .

 

__عزت دنیابه ثروت وعزت آخرت به اعمال نیک است .

 

__اگرمی خواهی تورادرآسمان هابشناسند،بایدبرعهدخودوفاکنی

 

__ درفکرمشکلات حاضرباشید،نه درفکرشکستهای گذشته .

 

__ اگربرناتوان خشمگین شوی،دلیل براین است که قوی نیستی.