سلام دوستان گرامی،

     با تصاویر سخن می گویم:

     با دیدن هر تصویر حرف دل

                 خود رابگویید .