قابل توجه دانشجویان ودانش آموزان درآستانه ایام امتحانات :

 

1_ازخودسؤال کنیدکه چراتحصیل می کنید؟وبرای آن دلایل محکمی داشته باشید.

2_اجازه ندهیددیگران  درتحصیلات شماتصمیم گیرنده باشند،ولی ازمشورت پرهیز نکنید.

3_درمسیرتحصیل اهداف خودرامشخص کنید.ونقطه ضعف های خودرابیابیدوسعی دررفع آن نمایید.

4_برنامه صحیح،کامل ومدون تحصیلی داشته باشیدومثبت فکرکنیدوافکارمنفی راازخوددورکنید.

5_بایدبدانیددقیقاچه مطالبی رامی خواهیدبه خاطربسپارید.ذهن خودرابامطالب غیرضروری انباشته نکنید.

6_امتحانات برای محک زدن شماست،ازآن نهراسیدوسؤالات امتحانات قبلی راذخیره کنید .

7_فنون مطالعاتی خودرابررسی کنیدوازایام تعطیل برای استراحت،حتمااستفاده کنید.

8_ازخوداعتماد به نفس نشان دهیدوامتحان شفاهی رافرصتی برای بهبودنمره ورتبه خودتلقی کنید.

9_همیشه ازسؤالات آسان آغازکنیدوشب امتحان تلاش بیش ازحدنکنید.

10_سعی کنیدبرای امتحان کمی زودتردرمحل حاضرشویدوروزامتحان باهیچ کس مشاجره نکنید،درزمان امتحان این مساله راکه همه دراطراف شمابه سرعت مشغول نوشتن هستند،نادیده بگیرید،وسؤالات راحتمابادقت بخوانید . موفق .

                    « موفق باشید»