همه خیر ها درسه چیز جمع

شده است: تفکر،سکوت وسخن

تفکر بدون عبرت آموزی لغو است،

خاموشی بی فکروتامل غفلت است

وسخن خالی از ذکر خدابیهوده است.

ازسخنان حکیمانه امیر المؤمنین علی(ع)