وقتی معده پر می شود،اندیشه

به خواب می رود،حکمت از کار

می افتد،بدن از عبادت باز می

ماند.

از سخنان حکیمانه عالمان.

ازعالمی پرسیدند:علت طول عمرت چیست: فرمود چهل سال

است که همواره گرسنه

هستم. واین یعنی پر نبودن معده = سلامتی جسم وجان.