آینده دور نیست،مواظب وقت

خود باشید،چون چشم بر هم

زدید وقت می گذرد.

 

پس کار کنید،مطمئن باشید

کامیاب هستید.