کتاب منشآ انقلابات عظیم بوده

است. ودر دنیا لذتی مانند

مطالعه کتاب نیست.

 

وشماهم هرگاه وقت کردید کتاب بخوانید.