مقام معظم رهبری :

 

« همه دانش آموزها باید قدر

معلمشان رابدانند.همه خانواده

هاباید قدر معلم فرزندشان

رابدانند.همه دستگاه های دولتی

ومسؤلان بایداهمیت معلم رادرک

کنند. »