پرواز باید کرد...

همیشه رفتن،رسیدن نیست ولی برای رسیدن بایدرفت،دربن بست هم راه آسمان بازاست،پس توای دوست پرواز بیاموزکه راه درازاست وپرخطر،ایستادن تورانشایدکه:کاروان درحال حرکت است.

خداتنهاروزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود،تنهاکسی است که بادهان بسته هم می توان صدایش کرد،باپای شکسته هم می توان سراغش رفت ...تنهاخریداری است که اجناس شکسته رابهتربرمی دارد ،تنهاکسی است که وقتی همه رفتند،اومی ماند ...وقتی همه پشت کردنداوآغوش می گشاید...وقتی همه تنهایت گذاشتند،محرمت می شود وتنهاسلطانی است که دلش بابخشیدن آرام می گیرد نه باتنبیه کردن..خدایا دقیق یادم نیست آخرین بارکی خودراپیداکردم، اماخوب یادم هست هرگاه گم شدم،دستم دردست تو نبود.خدایا خیلیها دلم راشکستند دیگرتحمل ندارم،شب بیاباهم بریم سراغشون...من نشونت می دهم توببخششون !!!