سخنان گرانبها :

آدم های بزرگ درد دیگران رادارند ،آدم های متوسط درد خودشان رادارند وآدم های کوچک بی دردند .

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند ،آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند وآدم های کوچک عظمت خود رادرتحقیر دیگران می بینند .

 

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند ،آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند وآدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند .

 

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند ،آدم های متوسط پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند وآدم های کوچک می پندارندپاسخ همه پرسش ها را می دانند .

 

___________________________________________________________________

رسول خدا(ص)می فرمایند :خشم ازشیطان است وشیطان ازآتش وآتش رابه آب خاموش توان کرد،وقتی خشمگین شدید ،وضو بگیرید .

دوعاقل می توانندیک نادان راخوشبخت کنند،اما دونادان می توانندیک عاقل رابدبخت کنند .

خدایا !باران رحمتت همیشه درحال باریدن است ،این ماهستیم که کاسه هایمان رابرعکس گرفته ایم .