_ شگفت است همیشه سلام آغازدیداراست ودرنماز پایان،این شاید بدان معناست که پایان نماز،آغاز دیداراست .

 

__ آسمان رکوع کردوخداوند به اواین همه ستاره بخشید.رکوعی باید،تاآسمان قلبمان ستاره باران شود.

 

__ نمازپلی است بین دل وملکوت ،این پل راشکسته مپسند .

__ نمازعاشقانه ایستادن پشت پنجره ای است که ازآنجاچشم اندازشکوهمندوجودپیداست .

__ نمازفرصت عاشقانه زمین است کسی که نماز نمی خواند،عاشقی نمی داند .

 

__ هرکس درنمازشکسته بال تراست،آسمان رازودتر فتح می کند .

__ نمازهمه چیزاست ،افتادن ،برخاستن ،فریاد ،سکوت ،اشک ،تبسم ودریک کلام ،نماز همه ی زندگی است .