سلام برشمابرادران وخواهران دینی ،

دوشنبه 22 اردیبهشت برابربا 12 رجب _دراین روز درسال 60 هجری معاویه علیه الهاویه درسن 78 سالگی درشام به درکات جهنم شتافت .شیعه وسنی نقل کرده اندکه:معاویه فرزندچهارنفربوده :1-عماره2-مسافر 3-ابوسفیان 4-صباح .معاویه دستوردادتاحدیث درمذمت امیرالمؤمنین (ع)جعل کنندودستورداد که امیرالمؤمنین علی (ع)رادربالای منابر لعن وسب کنند.اوهمچنین عده زیادی ازمحبین وارادتمندان آن حضرت ونیزامام حسن مجتبی (ع) رابه شهادت رساند .