پروردگارا  !

 

به خواب دوستانم ، آرامش،

 

به بیداریشان ، آسایش،

 

به زندگیشان ، عافیت،

 

به عشقشان ، ثبات،

 

به مهرشان ، وفا،

 

به رزقشان ، برکت،

 

به وجودشان ،صحت،

 

به دختران جامعه،عفت

 

وبه پسرانشان،غیرت عنایت بفرما (آمین)