« گوهر مقصود»


                ارزنده ترین گوهرمقصودنمازاست  

               زیبنده ترین هدیه به معبودنمازاست

               کوبنده ترین اسلحه مکتب توحید  

               کزریشه کندخصم تونابودنمازاست

               فرموده علی شیرخداساقی کوثر

              درمکتب ماشاهدومشهود نمازاست

              این نکته رسول مدنی گفت به سلمان

               سری که به توفیق توافزود نمازاست

               در دادگه عدل خدا روز قیامت 

                      ازصلح حسن مقصدومقصودنمازاست

                      از آمدن کرب وبلا آنچه به عالم

                      مقصودحسین بن علی بودنمازاست

                     آنروزکه آیدزپس پرده غیبت

                اول هدف مهدی(عج)موعودنمازاست

                             « سید حمید علم الهدی»